برگزار کننده

شرکت بهاران تدبیر
شماره تلفن
02188179790
ایمیل
info@baharantadbir.com
وب سایت
http://baharantadbir.com

موقعیت

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
کیش
دسته بندی

آب و هوا

Overcast
18 درجۀ سانتیگراد
وزش باد: 21KPH
رطوبت: 0%
نمایان: 16کیلومتر
بارکد QR

تاریخ

27 بهمن 1398 - 29 بهمن 1398

زمان

08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ

نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، نسـبت به برگزاری نمایشـگاه و همایـش تخصصـی حمایـت از  سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی(با تمرکز بر هلدینـگ خلیج فـارس) از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه در جزیـره کیـش اقدام نمـوده‌اند.

دراین نمایشـگاه کلیه شـرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس حضورداشته و در مورد زمینه‌های داخلی‌سازی با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکتهای دانش بنیان و ازسـوی دیگر کلیه شـرکتهـای تولیدی، دانـش بنیان و نـوآور و خدماتی فعـال در صنعـت پتروشـیمی  و صنایـع وابسـته (پس از اخذ امتیاز رجیستری جهت حضور)، زمینه‌های گسـترش همـکاری‌های متقابـل در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی را فراهـم مـی‌نمایند. همچنین نشسـتهای تخصصی مختلفی در قالـب همایش،کارگاه‌های تخصصی و جلسات همتایابی تجاری (B2B و B2C) تدارک دیده شـده اسـت.

فهرست