همایش جانبی نمایشگاه کیش اینوکس

زمان برگزاری: 25 الی 27 مهر

مجری: شرکت بهاران تدبیر

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه