جشن سالیانه نیکران موتور پاسارگاد

زمان برگزاری: 20 مهر

مجری: شرکت هزاره سوم زرین کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس