تماس با ما

آدرس : جزیره کیش ، بلوار ساحل ، مرکز همایشهای بین المللی کیش ، مدیریت همایشها و نمایشگاههای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تلفن : ٤٤٢١570 ٧٦٤ ٩٨+ 
فاکس : ٤٤٢١٠٤٧ ٧٦٤ ٩٨+

دفتر مدیریت خط مستقیم  44421046-076   داخلی 101

رئیس اداره همایش ها   تلفن داخلی 105

کارشناس قرارداد همایشها     تلفن داخلی 108

 کارشناس سالن همایش ها  تلفن داخلی 154-110

رئیس اداره نمایشگاه  تلفن داخلی 103

کارشناس قرارداد نمایشگاه تلفن داخلی  115

کارشناس سالن نمایشگاه  تلفن داخلی 117