معبر عشق ( یادواره شهدای غواص )

زمان برگزاری: 11 شهریور

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی + رستوران