جلسه ماه رمضان

زمان برگزاری: 12 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی