فرصت های مشترک تجاری ایران و عمان

زمان برگزاری: 17 تیر

مجری: شرکت سانیار

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی