جلسه مجمع عمومی

زمان برگزاری: 12 مرداد

مجری: بیمه اتکای امین

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی