ساخت مستند ورزشی

زمان برگزاری: 30 مرداد

مجری: آقای حجتی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: اتاق مذاکره شماره 5