جلسه نیروی انتظامی با اصحاب رسانه

زمان برگزاری: 15 مرداد

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی