نشست بانوان منطقه با مشاور امور بانوان دبیرخانه

زمان برگزاری: 23 فروردین

مجری: امور زنان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی