نشست معاونت فرهنگی و مشاور وزیر با هنرمندان

زمان برگزاری: 2 شهریور

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا