نشست مدیرعامل سازمان با خبرنگاران

زمان برگزاری: 27 فروردین

مجری: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی