جلسه ارتباطات رادیویی ترمینال جدید

زمان برگزاری: 4 مرداد

مجری: شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی