تقدیر از بانوان شاغل در عرصه گردشگری

زمان برگزاری: 14 مهر

مجری: امور زنان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی