مراسم جزء خوانی قرآن در ماه رمضان / 40

زمان برگزاری: 11 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی