همایش فرصت های شغلی در جزیره کیش

زمان برگزاری: 10 اردیبهشت

مجری: اداره کار کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس