همایش مدیران منابع انسانی

زمان برگزاری: 25 الی 26 خرداد

مجری: معاونت توسعه مدیریت سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و خوارزمی