دومین جلسه مجمع نیک ترابر کیش

زمان برگزاری: 17 تیر

مجری: شرکت تعاونی نیک ترابر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس