پاتوق فیلم کوتاه

زمان برگزاری: 22 شهریور

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی