دومین جلسه کمیته امنیت دریانوردی

زمان برگزاری: 9 شهریور

مجری: اداره بومیان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی