همایش سالیانه دارویی

زمان برگزاری: 21 الی 22 مهر

مجری: شرکت دارو پخش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس + رستوران