همایش سالیانه شرکت نفت و گاز سرو

زمان برگزاری: 29 الی 30 دی

مجری: شرکت نفت و گاز سرو

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس