کارگاه دانش افزایی فوتسال بانوان

زمان برگزاری: 3 شهریور

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا