کیش اینوکس

زمان برگزاری: 25 الی 28 مهر

مجری: بهاران تدبیر

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه