کنگره جراحان مغز و اعصاب

زمان برگزاری: 7 الی 9 دی

مجری: انجمن مغز و اعصاب ایران

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه