مکاپ

زمان برگزاری: 26 الی 28 آبان

مجری: حاج حسینی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه