مجمع مدیریت به سبک جهانی

زمان برگزاری: 23 تیر

مجری: شرکت شتاب دهنده تجارت و کسب و کار

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس