مجمع سالیانه شرکت کشتیرانی

زمان برگزاری: 11 خرداد

مجری: شرکت کشتیرانی کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی