فرم ها

# نام فرم توضیحات دانلود فرم
1 تعرفه مجوز ساخت غرفه و برق مصرفی دانلود
2 شرایط عمومی و مقررات بهره برداری از سالن ها و امکانات دانلود
3 فرم درخواست بهره برداری از سالن ها و امکانات دانلود
4 فرم رزرو اولیه سالن ها دانلود
5 دستورالعمل واگذاری سالن ها دانلود
6 فرم مشخصات عمومی نمایشگاه پیشنهادی دانلود
7 فرم مشخصات متقاضی برگزاری نمایشگاه دانلود
8 دستورالعمل واگذاری نمایشگاه به مجریان واجدالشرایط دانلود
9 دستورالعمل برگزار کنندگان نمایشگاه دانلود
10 تعرفه خسارت و جریمه نمایشگاه دانلود
11 فرم درخواست انشعاب برق غرفه دانلود
12 فرم تعهدنامه طرح غرفه های خودساز دانلود
13 فرم درخواست غرفه های خودساز دانلود
14 دستورالعمل غرفه سازی در نمایشگاه دانلود