شورای معاونین و مدیران با سرپرست سازمان

زمان برگزاری: 7 فروردین

مجری: اداره کل حوزه مدیرعامل

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی