جلسه ستاد نوروزی

زمان برگزاری: 8 فروردین

مجری: معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی