جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا

سالن رازی

زمان برگزاری: 1 فروردین الی 1 تیر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی