جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 01

زمان برگزاری: 3 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی