تماس با ما

آدرس : جزیره کیش ، بلوار ساحل ، مرکز همایشهای بین المللی کیش ، مدیریت همایشها و نمایشگاههای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تلفن : ٤٤٢١570 ٧٦٤ ٩٨+ 
فاکس : ٤٤٢١٠٤٧ ٧٦٤ ٩٨+

دفتر مدیریت خط مستقیم  44421046-076   داخلی 101

رئیس اداره همایش ها   تلفن داخلی 105

کارشناس همایشها     تلفن داخلی -154-108

 رئیس اداره نمایشگاه  تلفن داخلی 103

کارشناس  نمایشگاه تلفن داخلی  -114-115