برگزاری کنسرت

زمان برگزاری: 1 الی 7 فروردین

مجری: شرکت فرهنگی و هنری نوای سارنگ

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس