برنامه تلویزیونی به وقت ایران

زمان برگزاری: 2 الی 5 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس